Perustelut

1. Yleiskaavaluonnos on ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain ja yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa. >>
2. Yleiskaavaluonnos on Tuomarinkylän alueen osalta hyvin tuoreen, vuonna 2013 vahvistetun asemakaavan vastainen ja rikkoo hevos- ja koiraharrastajille sekä alueen ulkoilijoille asemakaavan valmistelussa annetut lupaukset. >>
3. Yleiskaavaluonnos on kaupunginvaltuuston päätöksen vastainen. >>
4. Helsingin kaupunki pettää kaavasuunnittelussa alueen yrittäjille ja yhdistyksille annetut lupaukset. >>
5. Helsingin kaupunki näivettää koiraharrastustoiminnan Helsingissä. >>
6. Toteutuessaan yleiskaavaluonnos huonontaa ratsastuksen – naisvaltaisen, terveyttä ja hyvinvointia edistävän lajin – harrastusmahdollisuuksia Helsingissä. >>
7. Yleiskaavaluonnoksen toteutuminen heikentää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia Helsingissä. >>
8. Tuomarinkylän alueen virkistys- ja ulkoilukäyttö sekä alueen luonto kärsivät yleiskaavaluonnoksen toteutuessa. >>
9. Yleiskaavaluonnos ei jätä tilaa ratsukoiden ja ulkoilijoiden turvallisille kohtaamisille. >>
10. Ratsastus- ja koirakeskus eivät sovellu asuinkortteleiden läheisyyteen. >>
11. Yleiskaavaluonnos ei huomioi hyvän eläintenpidon vaatimuksia. >>

 


1. Yleiskaavaluonnos on ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain ja yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa muun muassa seuraavasti:

– Luonnos ei vaali rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), maisemaa ja luonnonarvoja (MRL 39 § 8-kohta).

– Luonnos ei ota huomioon alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä (MRL 39 § 6-kohta).

– Luonnos ei ole ekologisesti kestävä (MRL 39 § 1-kohta), esimerkiksi kaavaluonnoksen mukainen asuntorakentaminen aiheuttaisi suuren kuormituksen ja ekosysteemin häiriön Lystikukkulalle, joka on asemakaavan nojalla suojeltu ja luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi metsäluontoalueeksi. Alueella elää mm. useita EU:n luontodirektiivin liitteen IV mukaisia rauhoitettuja lepakkolajeja sekä vastikään Suomessa tunnistettu uusi kärpäslaji, leppälattari.

Tuomarinkylän kartanon RKY-alueeseen sisältyvät voimassa olevalla asemakaavalla avoimeksi maisematilaksi määritellyt Riihi- ja Uusipellot. Lisäksi Tuomarinkylän kartanon alue peltoineen ja Uusipeltoon rajautuva Siliuksenmäki-niminen metsäalue kuuluvat Vantaanjoen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Näille pelloille suunniteltu asutus ja koko RKY-alueen läpi luonnosteltu raidelinja rikkoisi tämän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen ja sen yhtenäisen ja avoimen maiseman. Myös Siliuksenmäki jäisi asutuksen alle.

2. Yleiskaavaluonnos on Tuomarinkylän alueen osalta hyvin tuoreen, vuonna 2013 vahvistetun asemakaavan vastainen ja rikkoo hevos- ja koiraharrastajille sekä alueen ulkoilijoille asemakaavan valmistelussa annetut lupaukset.

Suojellun Tuomarinkylän kartanon alueen asemakaavamuutosta valmisteltiin vuosina 2008–2012. Ratsastus- ja koira-alan toimijat osallistuivat suurella työpanoksella asemakaavatyöhön kaupungin virkamiesten kanssa. Erinomaisessa yhteistyössä luotiin kaavan muodossa puitteet sekä ratsastus- että vinttikoirakeskuksen kehittämiselle.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto julkaisi kaavaselostuksen, joka selostaa työn lähtökohdat sekä mm. koko typistämättömän kaava-alueen suojelunäkökohdat tarkasti. Hyvin valmisteltu, kaikkia osapuolia tyydyttävä asemakaava eteni hyväksymisprosessiin vuoden 2012 lopulla. Tuolloin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän vaatimuksesta Riihi- ja Uusipellot irrotettiin yllättäen kaavasta.

Typistetty asemakaava sai vuoden 2013 alussa lainvoiman. Se ei vastannut valmistelussa ollutta laajuutta eikä lautakunnissa annettujen lausuntojen kohdetta. Siitä irrotettujen alueitten mukana poistuivat koira- ja ratsastuskeskuksen järjestämiä tapahtumia varten varatut paikoitusalueet.
Typistetty asemakaavaehdotus olisi tullut asettaa uudelleen nähtäväksi ja siitä olisi tullut pyytää uudet lausunnot Riihi- ja Uusipeltoja sekä Siliuksenmäkeä koskevan selvitysaluerajauksen jälkeen. Koska näin ei tehty, on yleiskaavaluonnos myös ristiriidassa asemakaavan yhteydessä pyydettyjen viranomaislausuntojen, esimerkiksi kaupunginmuseon johtokunnan lausunnon kanssa (Liite: Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto Tuomarinkylän kartanon alueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12072)

3. Yleiskaavaluonnos on kaupunginvaltuuston päätöksen vastainen.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä Tuomarinkylän alueen typistetystä asemakaavasta 12.12.2012 todetaan muun muassa seuraavaa (lainaukset kaupunginvaltuuston päätöksestä):

”Kaavamuutoksen tavoitteena on Vantaanjokilaakson maiseman, valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja luontoarvojen sekä ympäristön säilyttäminen.”

”Kaavan toteuttaminen mahdollistaa Tuomarinkylän kartanon toimintojen kehittämisen, hevosmäärän lisäämisen ja parantaa siten ratsastuksen harrastusmahdollisuuksia Helsingissä.”

”Uusi maneesi mahdollistaa nykyistä suurempien tapahtumien järjestämisen, mikä lisää alueen liikennettä. Suuria tapahtumia järjestetään 20–30 päivänä vuodessa, joista eniten liikennettä synnyttäviä tapahtumia on 10–20 päivänä vuosittain. Tuolloin vuorokausiliikennemäärät kasvavat 2 000–3 000 ajoneuvoa suuremmiksi kuin normaalisti.” – – – ”Tapahtumien aikaiset pysäköintiongelmat vähenevät uusien pysäköintialueiden seurauksena.”

”Ratsastuskeskus sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta ja vesistöstä. Kaavassa on määräykset lannan ja tarhojen valumavesien käsittelystä.”

”Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä tulee turvata ratsastus- ja koiratoiminnan jatkuminen.”

Turvallinen, monipuolinen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ulkoilu- ja virkistysalue, jolla sijaitsee myös ratsastus- ja vinttikoirakeskus, vaatii kehittyäkseen nykyiset pelto- ja metsäalueet ympärilleen. Vain näin voidaan tuottaa yhä monipuolisempia palveluita ja suuria tapahtumia jatkuvasti kasvavalle joukolle kaupunkilaisia. Yleiskaavaluonnos uhkaa toteutuessaan lopettaa koirakeskuksen toiminnan kokonaan (ks. tarkemmin kohta 5.) sekä vaikeuttaa erittäin merkittävästi ratsastuskeskuksen toimintaa. Liite: Kaupunginvaltuuston päätös 12.12.2012.

4. Helsingin kaupunki pettää kaavasuunnittelussa alueen yrittäjille ja yhdistyksille annetut lupaukset.

4.1 Kaupunki on hiljattain vahvistetun asemakaavan muodossa luvannut kehittää Tuomarinkylän aluetta hevosurheilukeskuksena. Edelleen kaupunki on todennut Tuomarinkylän olevan Helsingin ainoa alue, jossa ratsastustoimintaa voidaan kehittää. Liikunta-, kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvirastot ovat julkaisseet MA-arkkitehdit Oy:n raportin ’Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yleissuunnitelma’ (Liite).

Alueen talliyhtiöistä kaksi on jo toteuttanut asemakaavaa ja yleissuunnitelmaa investoimalla yhteensä yli 3 miljoonaa euroa yksityisiä varoja tallien laajennuksiin. Näiden investointien edellytys oli, että alueelle oli vahvistettu sen kehittämisen ja toiminnan laajentamisen mahdollistava kaava. Mikäli yleiskaavaluonnos toteutuu, miljoonainvestointien tarpeellisuus on kyseenalainen, sillä esimerkiksi asemakaavan ja yleissuunnitelman mukaista, toiminnan laajentamisen ja kehittämisen mahdollistavaa uutta maneesia ei aiotussa, kansainväliset mitat täyttävässä laajuudessa kannata toteuttaa. Yleiskaavaluonnos vaarantaa yrittäjien oikeusturvan Helsingissä.

4.2 Helsingin Vinttikoirakerho ry on vuodesta 1979 lähtien käyttänyt satojatuhansia euroja ja tuhansia talkootyötunteja rakentamiseen ja investointeihin noin 65 000 koiraharrastajaa vuodessa palvelevalla alueella.

Vuokrasopimuksessa on edellytetty, että alue ja rakennus pidetään hyvässä kunnossa. Suunniteltuja rakennusinvestointeja ei uskalleta tässä tilanteessa toteuttaa.
Jos koirakeskus siirretään kaavaluonnoksen mukaisesti, investoinnit mm. rakennuksiin ovat olleet turhia ja joudutaan tekemään uudestaan. Koiraharrastajilla ei ole enää nykytilanteessa mahdollisuutta rakentaa uutta aluetta. Valmiin ja toimivan koirakeskuksen tuhoaminen ja uudelleen rakentaminen ei tue myöskään kestävän kehityksen periaatteita. Myös luottamus kaupungin lupauksiin vuokranantajana on kyseenalaista.

5. Helsingin kaupunki näivettää koiraharrastustoiminnan Helsingissä.

Tuomarinkylän koirakeskus on koiraharrastajien ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla. Kaavaluonnoksen toteutuessa talkoovoimin toimiva laaja ja monipuolinen koiraharrastustoiminta päättyy pääkaupunkiseudulla. Koiraharrastus on yksi Suomen suurimmista harrastusmuodoista ja se on kasvanut koko 2000-luvun. Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenyhdistyksiin kuuluu n. 25 000 jäsentä.

Koiraharrastus tukee hyvinvointia ja terveyttä. (Suomen Kennelliiton julkaisuja 1/2014: Koiranomistajuus Suomessa, Tutkimus hyvinvointi- ja terveystekijöistä Terveys 2000 -aineiston valossa: H. Langinvainio, K. Joutsenniemi ja M. Pankakoski). Koiraharrastuksen ja koirien paikallisten elämänolosuhteiden edistäminen on myös esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelusta ja asuntotuotannosta, yleisestä järjestyksestä, eläintenpidosta ja terveydenhuollosta, sosiaalisesta ja henkisestä hyvinvoinnista, koulutuksesta ja työllisyydestä vastaavien valtion viranomaisten intresseissä.

Koira-ala on taloudellisesti merkittävää ja voimakkaasti kasvavaa liiketoimintaa. Vuonna 2012 toimialan arvioitu liikevaihto oli 810 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 15 % tulee koiratapahtumista ja siihen liittyvästä matkailusta. Pääkaupunkiseudun osuus on merkittävä.

6. Toteutuessaan yleiskaavaluonnos huonontaa ratsastuksen – naisvaltaisen, terveyttä ja hyvinvointia edistävän lajin – harrastusmahdollisuuksia Helsingissä.

Ratsastusharrastustoiminnan näivettäminen vie kasvavalta naisvaltaiselta urheilulajilta hyvin julkisilla liikennevälineillä saavutettavissa olevan harrastus- ja kilpailupaikan. Ratsastuksen harrastajia on Suomessa noin 144 000. Heistä suurin osa, Suomen Ratsastajainliiton arvion mukaan yli 50 000, on Etelä-Suomesta. Harrastajista on naisia noin 95 %. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan ratsastus on Suomessa neljän nopeimmin kasvavan urheilulajin joukossa.

Hevosharrastus on hyödyllistä ihmisen terveydelle: elämänlaatu paranee, stressi vähenee, verenpaine alenee, kunto kohenee, mieli rauhoittuu ja sosiaalinen kanssakäyminen helpottuu. Hevosharrastus voi lisätä toimintakykyä ja hyvinvointia. (Hevoset ja kunta -rajapintoja -julkaisu) Naisvaltaista harrastusta syrjivä yleiskaavaluonnos on ristiriidassa Helsingin kaupungin liikuntastrategian tavoitteiden kanssa (Liitteet: Liikuntastrategia 2013 – 2017, Kansallinen liikuntatutkimus 2009 – 2010).

7. Yleiskaavaluonnoksen toteutuminen heikentää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia Helsingissä.

Ratsastus- ja koirakeskuksissa käy päivittäin satoja harrastajia joko ratsastamassa tai hoitamassa koiria ja hevosia, ja näistä valtaosa lapsia ja nuoria. Tallilla tai koirien parissa vietetty aika on koululaisten iltapäivätoimintaa ja nuorisotyötä parhaimmillaan. Sekä koira- että ratsastusharrastus ovat kasvatuksellisesti antoisia lajeja – ne opettavat lapsille ja nuorille vastuullista elämänasennetta ja yhteistyötaitoja. Toteutuessaan yleiskaavaluonnos rajoittaa merkittävästi hevos- ja koiraharrastamisen mahdollisuuksia Helsingissä ja vähentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia tavoittaa nämä kehittävät harrastukset julkisilla kulkuneuvoilla.

8. Tuomarinkylän alueen virkistys- ja ulkoilukäyttö sekä alueen luonto kärsivät yleiskaavaluonnoksen toteutuessa.

Alue ei ole pelkästään koira- ja hevosharrastajien käytössä, vaan palvelee laajasti helsinkiläisiä ja vantaalaisia ulkoilu- ja virkistysalueena osana Helsinkipuistoa. Alue yhdistyy pohjoisessa Haltialaan muodostaen hienon kokonaisuuden Vantaanjoen laaksossa. Helsinkipuiston yleissuunnitelma toteaa mm., että

”Puiston pohjoisten pelto- ja metsäalueiden läpi ei linjata uusia maanpäällisiä liikenneväyliä.”

”Helsinkipuiston pohjoisimman osan tärkeimpiin piirteisiin kuuluu yhtenäinen, avoin maisematila. Sen arvojen säilyminen edellyttää, ettei aluetta rasiteta uusilla maisemavaurioilla.”

”Tuomarinkylän kartanoa kehitetään ratsastuskeskuksena ja samalla Helsinkipuiston yleisen virkistyksen keskuksena. Kartanoalueeseen liittyvät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat peltoaukeat säilytetään avoimena tilana.”

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä ”Helsingin yleiskaava – Luontovaikutusten arviointi” todetaan mm. että ”Viherrakenteen kannalta erityisen tärkeitä vihersormien yhtymäkohtia ovat Vanhakaupunginlahti sekä Haltialan ja Tuomarinkylän laajat pellot ja metsät käsittävä kokonaisuus.”
Herkän Vantaanjoen alueen ekologinen tasapaino on vaarassa, jos kaikki hevos- ja koirakeskustoiminta keskitetään yleiskaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla Köyhänmiehenpellolle ja ratsastuskeskuksen pohjois- ja länsipuolelle.
(Liitteet: Helsinkipuiston yleissuunnitelma, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:2 sekä Helsingin yleiskaava – Luontovaikutusten arviointi)

9. Yleiskaavaluonnos ei jätä tilaa ratsukoiden ja ulkoilijoiden turvallisille kohtaamisille.

Alueen liikkujat ja asukkaat pakotetaan ahtaalle alueelle, mikä vaarantaisi kaikkien alueella liikkuvien turvallisuuden.
Tuomarinkylässä on nyt noin 150 hevosta ja asemakaavan mukaan 168 hevospaikkaa. Hevonen on biologisesti pakoeläin ja sen välitön reaktio yllätyksiin on nopea pakeneminen. Hevosen ratsastaja tai taluttaja ei välttämättä pysty tätä pakoreaktiota edes jarruttamaan, saati estämään. Hevoselle yllättäviä asioita voivat olla esimerkiksi koirat, lastenvaunut, pyöräilijät ja leikkivät lapset. Pillastunut hevonen on hirvieläimeen verrattavissa ja voi olla hengenvaarallinen paitsi ratsastajan, myös ympärillä olevien ihmisten kannalta. Siksi sekä ratsastuksen harrastajien että alueen asukkaiden turvallisuuden vuoksi on oleellisen tärkeää, että Tuomarinkylän hevosilla on riittävästi tilaa ympärillään. Tällä hetkellä tämä toteutuu erinomaisesti ja ulkoilijoiden ja ratsukoiden kohtaamiset ovat turvallisia.

10. Ratsastus- ja koirakeskus eivät sovellu asuinkortteleiden läheisyyteen.

Alueen hevoset tuottavat vuosittain 1 800 kuutiota lantaa. Lannan ekologisesti kestävää käsittelyä silmällä pitäen alueella on sekä säilytetty aluelämpökeskuksen tontti – ajatellen, että lannanpoltto tulisi mahdolliseksi myös Suomessa – että varattu tontti kompostointilaitokselle.

Ahtaaksi käyvää aluetta käyttävät ratsastajat ja koiraharrastajat ajautuvat suurella todennäköisellä ja täysin tahtomattaan konfliktitilanteisiin asukkaiden kanssa, muun muassa melu- ja hajuhaittojen vuoksi. Koirakeskuksessa on toimintaa noin 270 päivänä vuodessa ja koirien haukunta niin arkipäivinä kuin viikonloppuina lähellä asutusta aiheuttaa ongelmia.

Asuntojen rakentamisen sijaan alue soveltuu hyvin bioenergian tuotantoon ja siitä voitaisiin kehittää Helsingin bioenergian käytön käyntikortti.

11. Yleiskaavaluonnos ei huomioi hyvän eläintenpidon vaatimuksia

Yleiskaavan toteutuessa Tuomarinkylän n. 5 kilometrin mittaiset turvalliset maastoreitit jäisivät asuinrakentamisen ja raidejokerilinjan alle. Ainoastaan ratsastuskentällä ja -hallissa tapahtuva hevosten liikuttaminen ei vastaa yleistä käsitystä eettisestä eläintenpidosta.

 

[harb-links cats=”22″]


Tutustu Helsingin yleiskaavaluonnokseen ja siihen liittyviin selvityksiin täällä:
www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot »

Jätä kommentti