Pro Tuomarinkylä Uusimaa 2050 -maakuntakaavan luonnoksesta: Viher- ja virkistysalueiden riittävyys sekä joukkoliikenteen kehityslinjaukset askarruttavat

2016_05_22IMG_6311

Pro Tuomarinkylän tavoitteena on sen syntyhetkistä alkaen ollut Helsingin kaavoitukseen vaikuttaminen Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen sekä virkistys- ja harrastuskäytön säilyttämiseksi. Tässä tarkoituksessa olemme aktiivisesti osallistuneet myös Uudenmaan maakuntakaavan valmisteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 8.11.2018 antama päätös yleiskaavan kumoamisesta Tuomarinkylän kartanoalueelle merkityn rakentamisen osalta perustui nimenomaan siihen, että KHO:n mukaan maakuntakaavaa ei oltu riittävästi pidetty …

Lue lisää

Mitä kuuluu Helsingin uudelle yleiskaavalle?

Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan kokouksessaan 26.10.2016. Yleiskaava mahdollistaisi muun muassa Tuomarinkylän suojellun kartanoalueen tärvelemisen kerrostalolähiöllä. Erittäin suositun koirakeskuksen toiminnan rakentaminen lakkauttaisi todennäköisesti kokonaan. On kuitenkin hyvä tietää, että yleiskaavaprosessi ei ole vielä päättynyt, vaikka näin on julkisuudessakin ajoittain annettu ymmärtää. Helsingin yleiskaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeudelle yhteensä 50 ja Vartiosaaren osayleiskaavasta lisäksi 10 valitusta. Valituksen …

Lue lisää

HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Helsingin Sanomissa 22.10.2016 kulkaistu artikkeli – HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Vaikka artikkeli käsitteleekin Keskuspuistoa, on siinä suoraan Tuomarinkylään sovellettavia kohtia. Alla lainauksia artikkelista:

HELSINGIN YLIOPISTON ympäristöoikeuden professorin Kai Kokko

Kuitenkin ”myös se, mitä nykyisissä asemakaavoissa on päätetty, pitää jollain lailla ottaa huomioon – – Molemmat – sekä maakuntakaava että asemakaavat – tukevat tässä tapauksessa olemassa olevan tilanteen eli Keskuspuiston säilyttämistä kokonaisuudessaan”, Kokko toteaa.

Jos muutos yleiskaavaesitykseen tehtäisiin, se ei olisi oikeastaan muutos ollenkaan: ”Tosiasiassa kyse on olemassa olevan tilanteen säilyttämisestä, mitä sekä maakuntakaavoitus että voimassa oleva asemakaavoitus tukevat.”

PROFESSORI Olavi Syrjänen

Itse asiassa oikeusoppineiden mukaan ongelma saattaa pikemmin syntyä, jos ehdotusta ei muuteta: nykyinen ehdotus on maakuntakaavan vastainen, Keskuspuiston voimassa olevien asemakaavojen vastainen, ja se on myös kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

Nykyinen ehdotus ei myöskään noudata alueen ekologisen kestävyyden vaatimusta, se ei vaali alueen maisemaa ja luontoarvoja, ja lisäksi esitetty rakentaminen vaarantaisi virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden.

Peltokorpi, Raatikainen ja Rantala Tuomarinkylän puolella kaupunginhallituksen maakuntakaavalausunnossa

Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi.

Tuomarinkylä oli esillä Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa 14.3.2016. Kaupunginhallitus käsitteli Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta, joka tyrmää Helsingin kaupungin suunnitelman rakentaa Tuomarinkylän suojellulle alueelle. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Se on siis kaavahierarkiassa yleiskaavan yläpuolella ja Helsingin tulisi ottaa Uudenmaan maakuntakaava …

Lue lisää

Yleiskaavaehdotus: Helsingin liikuntalautakunnalta vahva kannanotto Tuomarinkylän harrastustoimintojen puolesta

ymp_talvi5

Helsingin liikuntalautakunta käsitteli 4.2.2016 lausuntoaan Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Liikuntaviraston asiantuntijoiden laatima lausunto on erittäin vahva kannanotto Tuomarinkylän harrastustoimintojen säilyttämisen puolesta. Lausunnossa todetaan mm. että ”Monilla liikuntaviraston toimialueilla yleiskaava poikkeaa merkittävästi tuoreista, vastavalmistuneista asemakaavoista. Jotkut liikuntapuistot tai niiden osat on merkitty asuntovaltaisiksi alueiksi, joita kehitetään ”pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.” Tämä ei anna …

Lue lisää

Sivusilmällä: Röyhkeä lausuntoehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

hlylinen_ramsinniemi

Hanna-Leena Ylinen kirjoittaa blogissaan, 31.1.2016 – Röyhkeä lausuntoehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta, Helsingin kaupunkisuunnitelautakunnan suunnitellusta lausuntoehdotuksesta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta. Maakuntakaavan tulisi olla yleiskaavoitusta ohjaava kaava ja myös Tuomarinkylä mainitaan tässä blogikirjoituksessa. Kuva: Hanna-Leena Ylinen, Ramsinniementie 16.1.2016.

Tekstiluonnos, jossa vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn kaavahierarkian kääntämistä päälaelleen, on röyhkeydessään omaa luokkaansa.

Maakuntakaavan merkintöjen tulisi siis ohjata yleiskaavoitusta, mutta kaupunkisuunnittelulautakunnalle laaditussa lausuntoehdotuksessa esitetään maakuntakaavan muuttamista jo tehdyn yleiskaavaehdotuksen mukaiseksi.

Tässä on lainaus lausuntoehdotuksesta:

”Melkin, Ramsinniemen, Vartiosaaren, Hämeenlinnanväylän itäpuolen sekä Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueen osalta maakuntakaavamerkintöjen tulee turvata Helsingin yleiskaavoituksen tavoitteet. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen -merkintä ei saa estää alueiden kulttuuriarvot huomioivaa tiivistämistä, erityisesti raideliikenteen varrella.”

Uudenmaan liitto: Neloskaavan palautetta perataan parhaillaan.

Viherrakenne ja logistiikka palautteen kärjessä. 

Kuva: Uudenmaan liitto

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan on tullut runsaasti palautetta. ”Neloskaavan luonnoksesta jätettiin yhteensä 350 mielipidettä ja 79 lausuntoa. Palautetta saatiin tasaisesti eri tahoilta – sekä viranomaisilta, elinkeinoelämältä, järjestöiltä että kansalaisilta. Eniten palautetta saatiin odotetusti laajasta viherrakenneteemasta, ja erityisesti sen uuden luo-merkinnän (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet) tulkinnasta. Lausunnoissa ehdotettiin runsaasti alueiden tarkistuksia, ja toivottiin virkistysalueiden sekä ulkoilureittien …

Lue lisää

Uudenmaan liitto: Tuomarinkylän muuttaminen asumiskäyttöön kaipaa lisäperusteluja

Uudenmaan maakuntahallitus käsitteli eilisessä (16.3.) kokouksessaan Helsingin yleiskaavaluonnosta.

Maakuntahallitus totesi, että Tuomarinkylän alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi ja huomautti myös, että alueella on valtakunnallisia kulttuuriympäristöarvoja. Uudenmaan liitto kaipaakin lisää perusteluja, jotta alue voitaisiin muuttaa asumiskäyttöön.

Maakuntahallituksessa Helsinkiä edustavat Matti Enroth (kok), varajäsenenään Hannele Luukkainen (kok); Arja Karhuvaara (kok) varajäsenenään Matti Niiranen (kok); Minerva Krohn (vihr) varajäsenenään Sallamaari Muhonen (vihr); Mika Raatikainen (ps) varajäsenenään Harri Lehtimäki (ps) sekä Kaarin Taipale (sd) varajäsenenään Maija Anttila (sd).

Linkki päätöstiedotteeseen >>.

Tiedote 25.2.2015: Pro Tuomarinkylä -liikkeen mielipide Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnokseen

IMG_9928

Pro Tuomarinkylä- liike kannattaa pääkaupungin ja koko Uudenmaan kehittämistä. Lisäksi haluamme, että kasvavan Uudenmaan maakunnan asukkailla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti. Pro Tuomarinkylä -liikkeen kannanotto Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnokseen koskien Tuomarinkylän kartanon aluetta ja Siliuksenmäkeä: Pro Tuomarinkylä- liike toteaa Tuomarinkylän alueen sopivan kokonaisuudessaan erinomaisesti yleiseen virkistyskäyttöön. Tällä hetkellä Tuomarinkylän ratsastus- ja koirakeskus ja luontopolut palvelevat kymmeniä …

Lue lisää