Pro Tuomarinkylä: Uudet pikaraitiotiet tieverkon yhteyteen, ei viheralueille

Pro Tuomarinkylä jätti Uudenmaan liitolle 8.11.2019 muistutuksensa valmisteilla olevasta Uudenmaan maakuntakaavasta 2050. Muistutus sisältää myös konkreettisen ehdotuksen joukkoliikenteen reitityksistä Koillis-Helsingissä.

Tekeillä olevan maakuntakaavan tavoiteasettelussa on iloksemme nostettu kestävän kilpailukyvyn, kasvun ohjaamisen sekä alueiden välisen tasapainon rinnalle mm. ilmastonmuutokseen vastaaminen, luonnon ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen. Erityisen tärkeää viimeksi mainittujen tavoitteiden edistäminen onkin Uudenmaan kunnista juuri Helsingissä, jonka kaavoitusta on viime ajat ohjannut lähinnä asunto- ja työpaikkarakentamisen tarpeet. Viher- ja virkistysalueita sekä kulttuuriympäristöjä on pääkaupungissa otettu rakennusmaaksi kiihtyvällä tahdilla.

Muistutuksellaan Pro Tuomarinkylä haluaa herätellä maakuntapäättäjiä pohtimaan, onko Helsingissä edellä kuvattua tavoiteasetantaa ajatellen riittävästi viher- ja virkistysalueita, ja millaisia kaavamääräyksiä näihin alueisiin kohdistuu. Tähän liittyen kannustamme kaavoittajaa edistämään maakuntakaavalla nykyistä tiestöä hyödyntäviä joukkoliikennelinjauksia  – eikä tukemaan uusien runkolinjojen ja
pikaraitioteitten reitittämistä Helsingin jäljellä olevien viheralueiden ja puistojen kautta.

Suoraviivainen joukkoliikenteen yhteysmerkintä voidaan tulkita Tuomarinkylän suojellun kartanoalueen tärvelyn sallivalla tavalla

Esimerkkinä esitämme muistutuksessamme ns. Jokeri 2 -pikaraitiotien linjauksen Koillis-Helsingissä, ja erityisesti maakuntakaavan tavan esittää joukkoliikennekäytävä välillä Malmi-Tuomarinkartano suoralla viivalla osana pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen runkoyhteyttä. Pro Tuomarinkylä ehdottaa tämän suoran yhteysväliviivan muuttamista kaavakartalla siten, ettei se ole tulkittavissa viher- ja virkistysalueiden tärvelyyn johtavalla tavalla. Suoran viivan sijaan Malmi-Tuomarinkartano-yhteysväli tulee merkitä maakuntakaavan liitekarttaan noudattaen Kirkonkyläntien, Tapaninkyläntien ja Vanhan Tuusulantien tielinjoja. Tämän tälläkin hetkellä voimassa olevan kaavoitusmerkinnän perusteella on mm. Siltalanpuistoon kaavoitettu ja osin rakennettu uutta asuntokerrosalaa n. 36 000 kerrosneliömetriä. On kestämätöntä, jos yhteysvälin merkintätavan muutos kaavakartalla johtaisi siihen, että yhteysväli siirtyisi tehokkaasti rakennetun alueen ulottumattomiin.

Suoraviivainen karttamerkintä huolestuttaa myös Tuomarinkylän kartanon valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön ja maisema-alueen osalta. Alue on maakuntakaavassa viher- ja virkistysaluetta. Karttamerkintä voidaan tulkita siten, että poikittainen joukkoliikennekäytävä voidaan linjata kartanoalueen halki sen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä harrastus- ja virkistyskäytön tärvelevällä tavalla.

Myös mm. taloudelliset näkökohdat ja eri linjausvaihtoehtojen käyttäjämäärät puoltavat Pro Tuomarinkylän esittämää linjausvaihtoehtoa. Karttapohjainen muutosehdotuksemme on toimitettu Uudenmaan liittoon kaavamuistutuksemme osana.

Mikä on maakuntakaava?

Maakuntakaava on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. Se on ylimmän tason kaava, joka ohjaa yleiskaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua. Uudenmaan maakuntakaava laaditaan Uudenmaan liitossa ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Lisätietoja: https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaa-kaava_2050

Materiaalit:

 

Jätä kommentti