Pro Tuomarinkylä Uusimaa 2050 -maakuntakaavan luonnoksesta: Viher- ja virkistysalueiden riittävyys sekä joukkoliikenteen kehityslinjaukset askarruttavat

Pro Tuomarinkylän tavoitteena on sen syntyhetkistä alkaen ollut Helsingin kaavoitukseen vaikuttaminen Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen sekä virkistys- ja harrastuskäytön säilyttämiseksi. Tässä tarkoituksessa olemme aktiivisesti osallistuneet myös Uudenmaan maakuntakaavan valmisteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 8.11.2018 antama päätös yleiskaavan kumoamisesta Tuomarinkylän kartanoalueelle merkityn rakentamisen osalta perustui nimenomaan siihen, että KHO:n mukaan maakuntakaavaa ei oltu riittävästi pidetty ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Näin ollen alueen arvojen säilymisen ja käytön jatkumisen kannalta on erittäin tärkeää, että se on myös tulevissa maakuntakaavoissa virkistysaluetta ja että se on kaavamerkinnöin suojeltu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä (ns. RKY 2009 -status) sekä valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena.

Uudenmaan liitto on nyt uudistamassa maakuntakaavaa, jonka luonnoksesta oli mahdollista antaa palautetta 9.11.2018 asti. Pro Tuomarinkylä jätti kaavaluonnoksesta mielipiteensä Uudenmaan liitolle. Kiinnitämme mielipidekirjeessämme Uudenmaan liiton huomiota kahteen pääasiaan: 1) Helsingin hupeneviin viher- ja virkistysalueisiin, joita tulisi maakuntakaavan tavoiteasetanta huomioiden säästää ellei lisätä, ja 2) kannustamme kehittämään maakuntakaavaa niin, että raitioliikennettä lisätään hyödyntämällä nykyistä tiestöä vastakohtana sille, että raitiotiet linjataan kulkemaan etäällä asutuksesta virkistysalueiden ja kulttuuriympäristöjen kautta. Raitioteitten tulee mielestämme palvella jo olemassa olevia, kehittyviä asuinalueita.

Näin meneteltäessä saavutetaan useita hyötyjä: A) Viher- ja virkistysalueet sekä kulttuuriympäristöt säästyvät kasvavan asukasmäärän tarpeisiin eikä niitä tarpeettomasti pirstota, B) yhteen suuntaan olevilla kaksikaistaisilla tieosuuksilla toinen kaista voidaan ottaa pikaraitiotien tarpeisiin, mikä alentaa rakentamiskustannuksia ja mikä parasta C) samalla edistetään ilmastonmuutokseen vastaamista ja luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä säilytetään vähintäänkin nykyiset hyvinvoinnin edellytykset ja vetovoimatekijät.

Linkki: Pro Tuomarinkylä, mielipidekirje 9.11.2018

Linkki: Kaupunginosien viheralueiden tuomat hyödyt. Lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2013:4, s. 19

Kuva. Tuomarinkylän kartanoalue säilyy ja sitä voidaan kehittää Uudenmaan maakuntakaavan mukaisesti tärkeänä kulttuuri- ja luontokohteena sekä harrastus- ja virkistysalueena.

Jätä kommentti