Helsingin päivitetyssä yleiskaavakartassa tulkinnallista epäselvyyttä myös Tuomarinkylässä

Helsingin kaupunki on kaupunginkanslian 5.12.2018 päivätyllä kuulutuksella kuuluttanut Helsingin uuden yleiskaavan voimaan tulosta. Kuulutuksen liitteenä ovat linkit päivitettyyn yleiskaavakarttaan ja yleiskaavan selostukseen. Yleiskaavakartan päivittäminen tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun hallintotuomioistuimet kumosivat osia yleiskaavasta siitä valittaneiden vaatimuksesta.

Päivitetyssä yleiskaavakartassa on sen oikeassa alakulmassa olevan voimaantulomerkinnän mukaan osoitettu myös kumotut osat. Nämä osat on vinoviivoitettu. Kyse on yhden hehtaarin kokoisista ruuduista, jotka osoittavat kunkin hehtaarin osalta, mihin käyttöön se on varattu yksityiskohtaisempaa kaavoitusta eli asemakaavoitusta silmällä pitäen. Yleiskaavasta valittaneet ovat nyt verranneet näitä vinoviivoitettuja päivitetyn yleiskaavakartan osia valitukseensa saamaansa päätökseen. Eri puolilta kaupunkia on kantautunut viestiä siitä, että kaikkia kumottuja osia ei ole osoitettu vinoviivoituksella. Tulkinnallinen epäselvyys koskee myös Tuomarinkylän kartanoaluetta.

Pro Tuomarinkylä on lähestynyt kaupunkia kirjeellä, jossa pyydämme ryhtymään asian vaatimiin korjaaviin toimenpiteisiin Tuomarinkylän kartanoalueen osalta. Kirjeen liitteenä on Helsingin karttapalvelun avulla tehty kartanoaluetta koskeva yleiskaavakartta, johon on lisätty RKY-alueen (eli valtakunnallisesti merkittäväksi luokitellun rakennetun kulttuuriympäristön) raja punaisella ja muita karttamerkkejä, mm. ulkoilu- ja ratsastustiet. Kartan avulla pyrimme osoittamaan, ettei yleiskaavakartan päivitys vastaa voimaantulomerkinnässä mainittua, valitukseemme saamaamme päätöstä (KHO:2018:151). Esimerkeiksi olemme nostaneet kaksi hehtaaria, jotka on reunustettu metrimerkinnöin.

Linkki Helsingin kaupunginkanslian kuulutukseen 5.12.2018
Linkki Helsingin uuden yleiskaavan päivitettyyn yleiskaavakarttaan 5.12.2018
Linkki Pro Tuomarinkylän kirjeeseen 13.12.2018
Linkki kirjeen 13.12.2018 liitteeseen (Tuomarinkylän kartanoaluetta koskeva päivitetty yleiskaavakartta täydennettynä RKY-rajalla ja muilla karttamerkeillä)

Kuva: Yhdyskunnantien ja Vanhan Tuusulantien kulma päivitetyssä yleiskaavassa. Kulmaukseen on yleiskaavassa merkitty Tuusulanväylän toiselle puolelle ulottuva lähikeskusta, ohjeelliset pikaraitiotiet ja pyöräilybaana sekä poikittainen viheryhteys Tuomarinkylän kartanoalueelta Keskuspuistoon.

Jätä kommentti