MIELIPIDE HELSINGIN KAUPUNGIN VALMISTEILLA OLEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN PUKINMÄENRANTA-NIMISTÄ ALUETTA

Kiitämme mahdollisuudesta lausua mielipide otsikkoasiassa päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta.

1. Aikaisemmat kannanotot

Olemme viimeksi lausuneet Pukinmäenrannan maankäytön muutoskaavailusta mielipidekirjeellämme 10.2.2023 ja tätä aiemmin Pukinmäen täydennysrakentamista koskevien suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä (Kerro kantasi -palveluun 20.1.2022 jättämämme mielipide ja samassa asiassa tekemämme, 14.3.2022 päivätty ehdotus). Pidämme aiemmin esittämiämme näkökohtia edelleen perusteltuina. Valituilla ratkaisuilla voi arvioida olevan huomattavat vaikutukset myös Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä alueen harrastus- ja virkistyskäyttöön. Aiemmat kannanottomme ovat tiivistäen seuraavat:

 • Jokeri 2 -pikaraitiotielle yleiskaavan 2015 selostuksessa olevan reittivaihtoehdon (Kirkonkyläntie – Tapaninkyläntie – Vanha Tuusulantie) rakentamisedellytykset tulee selvittää ja linjauksesta tulee päättää vaihtoehtojen vertailun perusteella avoimesti relevanteilla päätöksentekokriteereillä ennen kaavoituksessa tehtäviä tilavarauksia.
 • Malminbaana tulee linjata siten, ettei tämä nopeavauhtinen pyöräilyväylä muodosta turvallisuusriskiä alueen muille käyttäjille. Tämä edellyttää linjausta, jossa on tarvittava väljyys ja näkyvyys sekä vähän tai ei lainkaan risteävää liikennettä. Pukinmäen rantapuiston pohjoispäähän baana ei sovellu, ellei samalla luovuta alueen muusta käytöstä mukaan lukien uudesta asutuksesta. Tälle kohdalle linjattava baana muodostaisi turvallisuusriskin myös joen toisella puolella olevia reittejä käyttäville ulkoilijoille ja ratsastajille.
 • Rakentamisen vaikutukset arvomaisemaan ja kulttuuriympäristöön tulee havainnollistaa jatkovalmistelussa kolmiulotteisilla kuvilla keskeisiltä ilmansuunnilta.
 • Rakentamisen vaikutukset alueen viimeisiin lähimetsiin (Närepuisto ja Sinimetsä), luonnonvaraisiin eläimiin ja virkistys- ja harrastuskäyttöön sekä rantapuiston palveluihin tulee arvioida ja selostaa jatkovalmistelussa.
 • Selvitettävänä olevista uusista ajoyhteyksistä Pukinmäen keskustaan tulee tarpeettomina ja haitallisina luopua.

Valmisteluaineisto sisältää nyt kolme vaihtoehtoa ja niiden vaikutuksia havainnollistavat kolmiulotteiset kuvat keskeisiltä ilmansuunnilta. Toisesta kaava-alueen selvitettävänä olleesta uudesta ajoyhteydestä Pukinmäen keskustaan on valmisteluaineistossa luovuttu. Lisäksi Tuomarinkylän kartanoalueen toimijoita on lisätty OAS:n osalliset-luetteloon.

2. Kaavaehdotuksen valmisteluun liittyvät mielipiteemme

 • Rakentamisen määrä on kaikissa vaihtoehdoissa siinä määrin suuri, että alueen muut arvot, so. luonto-, maisema- ja virkistysarvot suurella todennäköisyydellä menetetään. Mielestämme rakentamisen määrä tulee mitoittaa korkeintaan yleiskaavan mahdollistamaan alarajaan ja valmisteluaineistoon tulee lisätä tätä koskevat tehokkuusluvut asunto- ja asukasmäärineen.Tälle on hyvät perusteet ottaen mm. huomioon OAS:iin kirjatut tavoitteet sopeuttaa rakentaminen Vantaanjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ja alueen luonto- ja virkistysarvojen säilyttäminen. Perustelemme mielipidettämme myös sillä, että luonnosteltu rakentaminen on jopa tehokkaampaa kuin rakentaminen Pukinmäen aseman ympäristössä puhumattakaan siitä, miten rakentaminen toteutuessaan nostaisi Pukinmäen ennestään korkeaa asukastiheyttä verrattuna muihin esikaupunkialueisiin.
 • Rakentamista tulee ohjata em. tarkoituksessa kaavamääräyksin, joista valmisteluaineistossa on jo joitakin mainintoja. Uskomme, että paikoitellen korkeakin rakentaminen on helpompi hyväksyä, jos se on esteettisesti miellyttävää. Hyvänä esimerkkinä tästä on Vantaan Kartanonkosken rakennusten sijoittelu, väritys ja julkisivujen yksityiskohdat, jotka ovat tehneet alueesta halutun asuinpaikan.
 • Pukinmäenkaaren nykyistä tielinjaa ei tule siirtää. Siirto länteen merkitsisi Pukinmäen rantapuiston merkittävää pienenemistä ja vaikeuttaisi puiston kehittämistä. Siirto itään päin merkitsisi Närepuiston ja Sinimetsän arvojen merkittävää huonontumista.
 • Pukinmäenkaaren nykyisen tielinjan yli ulotettava rakentaminen kaava-alueen keskiosassa on mielestämme yleiskaavan vastaista. Kaavaehdotukset eivät myöskään ole sopusoinnussa yleiskaavan oikeusvaikutteisten teemakarttojen kanssa.
 • Pukinmäen keskustaan suuntautuvan ajoyhteyden avaamiselle Pukinmäenkaarelta Jokipellontielle ei ole esitetty riittäviä perusteita ottaen huomioon ajoyhteydestä aiheutuvat haitat. Pukinmäen keskusta on nykyisin tavoitettavissa pohjoisesta, idästä ja etelästä päin eikä tässä tavoitettavuudessa ole ollut ongelmia. Uusi ajoyhteys merkitsisi ratkaisua ongelmaan, jota ei ole, mutta se toisi ongelmia.
 • Uusi kevyen liikenteen silta olisi tervetullut, mutta sen jätevesipumppaamon eteläpuolta parempi paikka on Pukinmäen uimapaikan läheisyydessä, jolloin se yhdistyy alueen olemassa olevaan reitistöön. Pukinmäki-seura ehdotti tälle paikalle takavuosina siltaa ja risti esittämänsä siltahahmotelman Pukinloikaksi.

Tarkempi siltakanta edellyttää havainnekuvia vaihtoehtojen vaikutuksesta kulttuurimaisemaan.

 • Pukinmäen rantapuiston edelleen kehittämisessä pidämme tärkeänä uimalaituria, saunaa ja talviuintimahdollisuutta Pikkukosken tapaan, ulkokuntosalia sekä ulkoilijoita palvelevaa kioskia. Emme näe tarpeelliseksi kehittää rantapuistoa liikuntapuiston suuntaan, jollainen Pukinmäessä jo on. Alueelle ei tarvita palloiluun hiekkakentää eikä tennis- tai koripallo-aktiviteetteja. Nykyinen lentopallokenttä voi olla perusteltu, mutta sen paikka tulee muuttaa pois rantatörmältä. Minigolfin saamaa sijaa luonnospiirustuksissa kummeksumme samoin kuin nykyisen golfradan käytöstä esitettyjä lukuja. Emme kuitenkaan vastusta nykyisen suuruusluokan minigolfaktiviteetin sijoittamista rantapuistoon, kunhan se ei tärvele Pukinmäen ainoaa lasten pulkkamäkeä.
 • Tervehdimme tyydytyksellä uuden asuinalueen julkisen liikenteen järjestämistä busseilla Pukinmäenkaarelle ja Kehä I:n eritasoliittymään sijoitettavine pysäkkeineen.

3. Mielipiteen esittäjä ja pyyntö saada tieto valmistelun etenemisestä

Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskus, koirakeskus ja alueen asukkaat sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Liike kannattaa kaupungin kehittämistä ja haluaa tarjota kasvavan ja kehittyvän kaupungin asukkaille monipuolisia harrastus- mahdollisuuksia. Lisäksi se haluaa palvella historiallisesti arvokkaan alueen ulkoilijoita ja olla jatkossakin kehittämässä monipuolista virkistysaluetta.

Pyydämme saada tiedon kaavaehdotuksesta alla mainittuihin sähköposteihin.

Helsingissä 11. joulukuuta 2023

Pro Tuomarinkylän puolesta

Anu Heinonen, puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä, www.tuomarinkyla.com
Risto Suominen, varapuheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä, www.tuomarinkyla.com

Jätä kommentti