Yleiskaavaehdotus: Helsingin liikuntalautakunnalta vahva kannanotto Tuomarinkylän harrastustoimintojen puolesta

Helsingin liikuntalautakunta käsitteli 4.2.2016 lausuntoaan Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Liikuntaviraston asiantuntijoiden laatima lausunto on erittäin vahva kannanotto Tuomarinkylän harrastustoimintojen säilyttämisen puolesta. Lausunnossa todetaan mm. että ”Monilla liikuntaviraston toimialueilla yleiskaava poikkeaa merkittävästi tuoreista, vastavalmistuneista asemakaavoista. Jotkut liikuntapuistot tai niiden osat on merkitty asuntovaltaisiksi alueiksi, joita kehitetään ”pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.” Tämä ei anna selkeää kuvaa liikuntapuistojen tulevaisuudesta, eikä niiden säilyttäminen ei ole taattua.”

Lausunto käsittelee Tuomarinkylää kattavasti erikseen, muun muassa näin:

”Tuomarinkylän koirakeskus on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla. Sitä käyttävät lähes kaikki pääkaupunkiseudun koirayhdistykset (60000 käyntikertaa vuodessa). Yleiskaavan astuessa voimaan tämä koiraurheilulle erittäin tärkeä alue olisi mahdollisesti uhattu. Jatkosuunnittelussa tulisi ratkaista miten radan mahdollinen siirto ja uusi asuminen voidaan tehdä niin, että koiraurheilualueen siirto ei jää liikuntatoimen tehtäväksi.

Tuomarinkylän hevosurheilukeskukselle tulisi turvata riittävät tilavaraukset, jotta alueen suunniteltu kehittäminen ei keskeytyisi. Eri selvityksissä Tuomarinkylä on todettu olevan sopivin suurelle hevosurheilukeskittymälle Helsingissä. Östersundomin kaavoitustyön yhteydessä ei ole myöskään löydetty tilaa, joka soveltuisi suurille hevosurheilutapahtumille, vaan on jälleen todettu, että hevosurheilukeskuksen paikka Helsingissä on Tuomarinkylä.”

Lautakunta huolissaan myös maakuntakaavan vaikutuksista Tuomarinkylän alueella

Liikuntalautakunta päätti samassa kokouksessa myös lausunnostaan yleiskaavoitusta ohjaavaan maakuntakaavaan. Siitä lautakunta lausui mm. seuraavaa: ”Helsingin omassa yleiskaavavisiossa esitetään rakentamista Tuomarinkylän kartanon RKY 2009 -alueelle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle. Maakuntakaavasta on vaikea tulkita, onko siinä ennakoitu maankäytön muutosta muuttamalla virkistysalueen rajausta Tuomarinkylän kartanon kohdalla, vai ei. Kartanoa ympäröivälle RKY alueelle on luontevampi tutkia hevosurheilukeskuksen kasvattamista kuin asuntorakentamista. Kansainvälisen kilpailutason hevosurheilukeskus vaatii lisää jaloitteluaitauksia, harjoittelukenttiä, laidunalueita, ratsastusreittejä, pysäköinti- ja huoltoalueita. Alueella toimii myös Tuomarinkylän koirakeskus, joka on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla.”

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle yleiskaavaehdotuksesta

Lausunto kaupunginhallitukselle maakuntakaavasta

Jätä kommentti