Yleiskaavaehdotus: Painavat lausunnot ympäristölautakunnalta ja yleisten töiden lautakunnalta

Helsingin eri lautakunnat ja viranomaistahot antavat paraikaa yleiskaavaehdotuksesta omia lausuntojaan kaupunkisuunnitteluvirastolle. Eilen 2.2.2016 pidetyssä Helsingin ympäristölautakunnan kokouksessa käsiteltiin muiden asioiden ohella myös lautakunnan omaa lausuntoa yleiskaavaehdotuksesta. Lautakunnan varapuheenjohtaja Leo Stranius (vihr) ehdotti lausuntoon Tuomarinkylän säilyttämisen puolesta puhuvaa lisäystä ja saikin lautakunnan enemmistön taakseen. Nyt ympäristölautakunta lausuu kannanottonaan yleiskaavasta muun muassa, että,

”Tuomarinkylän kartanoa ympäröivälle RKY-alueelle ja Siliuksenmäkeen ehdotettu tehokas asuntorakentaminen ja raideliikenne eivät ole sopusoinnussa ja yhteensovitettavissa alueen valtakunnallisestikin merkittävien kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen kanssa. Ehdotus ei turvaa ratsastus- ja koiratoiminnan jatkumista kuten kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 edellyttänyt. Myös alueen virkistyskäyttö heikkenisi.”

Straniuksen ehdotusta kannattivat lautakunnan jäsenistä Straniuksen lisäksi Timo Latikka (kesk), Sirpa Norvio (kok), Tuula Palaste-Eerola (vihr), Timo Pyhälahti (vihr) sekä Anita Vihervaara (sdp).

Joona Haavisto (kok), Hanna Lähteenmäki (kok) ja lautakunnan puheenjohtaja Matti Niemi (sdp) äänestivät Straniuksen ehdotusta vastaan.

Yleisten töiden lautakunta: kaava-aineistossa ristiriitaisuuksia, kulttuurihistorialliset arvot varmistettava suojeluasemakaavoilla

Helsingin rakennusvirastoa ohjaava yleisten töiden lautakunta on myös eilen päättänyt yleiskaavalausunnostaan. Lautakunta viittaa kattavassa lausunnossaan muun muassa yleiskaavaa varten tehtyihin selvityksiin ja toteaa, että eräät niistä, esimerkiksi ”Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet” ja kaupunkibulevardiselvitykset ovat osin varsin futuristisia ja paikoin ristiriidassa yleiskaavaehdotuksen tai sen liitekarttojen kanssa.

Lisäksi lautakunta ottaa kantaa useisiin Tuomarinkylääkin koskettaviin teemoihin, kuten viher- ja virkistysalueisiin, luontoarvoihin, kaupunkibulevardeihin, Helsinkipuistoon ja kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. Viimeksi mainitusta yleisten töiden lautakunta toteaa, että ”Valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen ja maisema-alueiden osoittaminen oikeusvaikutteisina on merkittävä parannus yleiskaavaan ja korostaa näiden alueiden merkittävyyttä ja asemaa. Yleiskaavakartassa esitetyt rakentamisalueet ovat osin ristiriidassa edellä mainittujen aluerajausten kanssa. Oikeusvaikutteisuuden tulkintaa joudutaan käymään jatkossa mm. Tuomarinkylän kartanon ja Torpparinmäen pohjoisosan viljelyalueiden kaltaisilla kohteilla, joissa säilytettävään kulttuuriympäristöön on osoitettu uutta maankäyttöä.”

Lisäksi lautakunta sanoo yksiselitteisesti, että ”Helsingin keskeisten imagotekijöiden, kuten kulttuurihistoriallisten arvojen suojelu, on varmistettava suojeluasemakaavoilla. Alueisiin kohdistuu monenlaista käyttöpainetta, ja kaavaa tarvitaan turvaamaan arvojen säilyminen.”

Seuraavana lausunnon antaa Helsingin lautakunnista liikuntalautakunta. Lausuntoluonnos ymmärtää hyvin Tuomarinkylän harrastustoimintojen arvon.

Lue lisää:

Ympäristölautakunnan kokouksen päätöstiedote

Yleisten töiden lautakunnan kokouksen päätöstiedote

Jätä kommentti