Tiedote: Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksen ongelmakohtia

Alla on yhteenveto Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksen 6.10.2015 ongelmakohdista Tuomarinkylässä.

Johdanto

Kaupunginvaltuusto päätti Tuomarinkylän asemakaavan hyväksymisen yhteydessä 12.12.2012, että kartanon ympäristön täydennysrakentamisselvityksessä tulee ottaa huomioon alueen kulttuuri-historialliset arvot ja sen asema osana Helsinkipuistoa sekä että mahdollisen täydennysrakenta-misen yhteydessä tulee turvata ratsastus- ja koiratoiminnan jatkuminen. Yleiskaavaehdotus ei noudata näistä kriteereistä yhtäkään.

1. Lajissaan ainoan koirakeskuksen toiminta loppuu, ellei yleiskaavaehdotus muutu

Yleiskaavaehdotuksessa koirakeskuksen tilalle Uusipeltoon on merkitty asuntovaltainen alue A2-A3. Koirille ajateltu uusi paikka alueen pohjoisosassa on toimintaan soveltumaton ja aivan liian pieni  (rakennukset, pysäköinti, rata- ja maastojuoksualueet, kisa- ja näyttelyaikaiset tilatarpeet). Talkoilla rakennetun koirakeskuksen siirtoon ei ole varoja eikä maksajaa. Suomi menettää kansainvälisen kilpapaikan. Suomen Kennelliitto ry voisi rakentaa Tuusulanväylän varteen toimitalon 60 työntekijälle, jos alalle tärkeä koirakeskus saa jäädä nykypaikalleen.

2. Yleiskaavaehdotus ei turvaa ratsastuskeskuksen toimintaa, vaan uhkaa kasvavan, tyttö- ja naisvaltaisen lajin toimintaedellytyksiä Helsingissä

Tallit on laajennettu uuden eläinsuojelulain mukaisiksi siitä lähtökohdasta, että asemakaavaan varatun kv-mitat täyttävän kisamaneesin voi rakentaa. Kannattavuuslaskelmat pettävät. Yleiskaavaehdotus kaataa maneesihankkeen, sillä kisapysäköintiin suunnitellut nurmivahvistetut pellot on osoitettu asuntorakentamiseen. Maneesin piti palvella Helsinkipuiston yleissuunnitelman mukaisesti kaikkia alueen ulkoilijoita. Kasvava hevosmäärä (140->170) vaatii sekä nykyiset että toteuttamattomat maastoreitit. Yleiskaavaehdotus leikkaa maastoreiteistä noin puolet ja hävittää hevosten ainoan metsäreitin. Korvaavien reittien rakentaminen turvallisesti on mahdotonta. Tiivis asuinalue ratsutallien kyljessä tietää vaaratilanteita asukkaille, hevosharrastajille ja muille liikkujille. Pelästyvä hevonen yrittää paeta. Jos se ei onnistu, voi hevonen potkia.

3. Yleiskaavaehdotus ei ota huomioon Tuomarinkylän kartanoalueen luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja sivuuttaa kaikki suojelumerkinnät

Kartano peltomaisemineen on suojattu useilla oikeusvaikutteisilla merkinnöillä. Ehdotus sivuuttaa ne. Esimerkiksi runkolinja 560 siirtyy esityksessä raiteille siten, että nykyinen reitti linjautuukin Malmilta Pukinmäenkaaren tärkeää viheryhteyttä pitkin Vantaanjoen yli ja Tuomarinkylän kartanoalueen halki. Se tekisi suuren maisemavaurion Tuomarinkylän kartanon RKY-alueeseen ja valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun Vantaanjokilaaksoon, Natura-alueeseen, sekä heikentäisi ratkaisevasti paikan luonto- ja virkistysarvoja. Muutos jättää myös Tapaninvainion ja Siltamäen runkolinjan ulkopuolelle: Kirkonkyläntien ja Tapaninkyläntien 3 pysäkkiä poistuvat. Uusi linjaus palvelisi vain Pukinmäkeä, jolla jo on erinomaiset raideliikenneyhteydet. Lisäksi Pukinmäenkaari on pientalovaltainen. Sinne ei voi täydennysrakentaa toisin kuin runkolinja 560:n nykyreitille Kirkonkyläntie-Tapaninkyläntie-Vanha Tuusulantie.

4. Yleiskaavaehdotus ei edistä, vaan vie mahdollisuudet tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston yleisen virkistyksen keskus

Yleiskaavaehdotuksessa Tuomarinkylän kartanoalueen koko länsipuoli siirtyy julkisesta tilasta yksityiseksi. Uusipelto Helsinkipuiston ydinalueella rakennetaan varsin tehokkaasti. Lisäksi asuntorakentamiseen on osoitettu Tuomarinkylän kartanoalueeseen rajautuva Siliuksenmäen metsä. Se ja Lystikukkula muodostavat tärkeän, alueen ainoan metsän. Ehdotus vie edellytykset tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston yleissuunnitelmassa mainittu puiston yleisen virkistyksen keskus, eikä se ole sopusoinnussa yleissuunnitelman ja Helsinkipuiston osa-alueittaisten kehittämisperiaatteiden kanssa. Ne kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äskettäin, 7.2.2012.

LIITE      Helsinkipuiston keskiosan ydin- ja reuna-alueet, Helsinkipuiston yleissuunnitelma, s. 46

Yhteenveto_kuva

Kuva. Kuvassa ote Helsinkipuiston yleissuunnitelmasta (2012) sivu 46, jossa Tuomarinkylällä on merkittävä rooli.

Jätä kommentti