Helsyn ja SLL:n Uudenmaan piirin valitus yleiskaavasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsovat Helsingin hallinto-oikeudelle jättämässään 23-sivuisessa valituksessa, että Helsingin yleiskaava on strategiseksi
yleiskaavaksi hyvin epätasapainoinen strategisuuden ja mitoituksen osalta. Näin lopputulos ei täytä asemakaavoitusta ohjaamaan tarkoitetun oikeusvaikutteisen yleiskaavan kriteereitä. Yleiskaavan tulee olla ohjeena laadittaessa asemakaavaa, mutta Helsingin yleiskaava ei täytä yleiskaavalta edellytettävän täsmällisyyden
vaatimuksia, eikä se siten voi riittävällä tavalla ohjata myöhemmin laadittavia asemakaavoja.

Helsingin yleiskaava on monelta osin myös maakuntakaavan, yleiskaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen.

Kaavan esitystapa on epäselvä. Vaikka yleiskaavan tarkoituksena on alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaaminen, sen oikeusvaikutusten tulee olla riittävän selkeästi määritelty. Kaavan esitystavaksi on valittu vain alueiden maankäyttömuodon päätarkoituksen osoittava karttamuoto, mikä jättää huomattavasti liikaa tulkinnanvaraa, eikä toimi jatkosuunnittelun (lähinnä asemakaavojen) laatimisen pohjana siten kuin lainsäädännössä edellytetään. Se ei myöskään pohjaudu riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin.

Erityisen huonosti on selvitetty kaavan vaikutukset viheralueverkostoon sekä kaupunkibulevardien vaikutukset seudulliseen ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja sen toimivuuteen. Kaavan mitoitus- ja asumisväljyyslukujen puutteet ovat vakavia myös vuorovaikutuksen kannalta. Tehtyjä selvityksiä ei myöskään ole riittävässä määrin otettu huomioon kaavapäätöksessä.

Lue koko valitus täältä.

Helsyn tiedote – Järjestöt haluavat muutosta yleiskaavaan viher- ja kulttuuriympäristöjen alueiden säilyttämiseksi
WTC-talo, Helsinki 13.10.2016

Kuva. Valittajat vaativat kumoamaan koko yleiskaavan tai ainakin siltä osin kuin siinä on osoitettu rakennusmaaksi arvokasta viheraluetta (kartan keltaiset alueet yhteensä n. 1000 hehtaaria ml. Tuomarinkylän kartanoalue).

Jätä kommentti