Lehdistötiedote 17.10.2016: Helsingin yleiskaavan kaavavarantolaskelmaa paisuteltu

Noin 1000 hehtaaria Helsingin viher- ja virkistysalueita voidaan säästää tinkimättä kaupungin kasvutavoitteista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) seminaarissa 13.10.2016 WTC-talolla tuli esille, että uudella yleiskaavalla tavoiteltavan kaavavarannon laskelma perustuu kestämättömään oletukseen asumisväljyyden kehittymisestä.

Epärealistinen asumisväljyyden kasvu paisuttaa kaavalla tavoiteltavaa kaavavarantoa ja valtaa kaupunkilaisille tärkeitä viheralueita tarpeettomasti

Helsingin yleiskaavaehdotuksen pohjana on ns. nopean väestönkasvun ennuste sekä epärealistinen oletus, jonka mukaan kaikkien helsinkiläisten asumisväljyys kasvaa kahdeksalla kerrosneliömetrillä vuoteen 2050 mennessä. Tämän oletuksen ja laskelman varmuuskertoimen vuoksi ehdotuksessa on arkkitehti Olli Hakasen mukaan 13 760 000 kerrosneliömetriä eli pitkälle toista tuhatta hehtaaria (pikseliä) tarpeetonta rakennustarvetta. Tämä on johtanut yleiskaavaehdotuksessa useiden tärkeiden näkökulmien laiminlyöntiin ja tarpeettomaan viher- ja virkistysalueiden sekä kulttuuriympäristöjen kaavoittamiseen asuntorakentamiseen.

Hakasen mukaan paluuta takavuosien väljyyskasvuun ei Helsingissä ole näköpiirissä. Myös Helsingin väestömäärän nopean kasvun skenaariossa oletetaan asumisväljyyden pysyvän koko jakson ajan lähtövuoden tasolla. Muissa vaihtoehdoissa oletetaan lievää väljyyden kasvua, jota on eniten voimakkaasti hidastuvassa vaihtoehdossa (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:3, s. 18, väljyyskasvun pysyvän pysähtymisen / hidastumisen vaihtoehto). Tavoiteltavaa kaavavarantoa laskettaessa on kuitenkin yhdistetty nopea väestönkasvu ja huomattava asumisväljyyden kasvu.

Järjestöjen vuorovaikutusraportti lähtökohdaksi korjattaessa yleiskaavaehdotusta

Seminaarissa esiteltiin Helsyn tilaama raportti yleiskaavaehdotuksesta tehdyistä muistutuksista. Raporttia tehtäessä muistutukset luokiteltiin ensin kaupunginosan ja sen jälkeen muistutuksen aiheen mukaisesti. Näin saatiin näkyviin, mistä asioista ja missä määrin ihmiset eri puolilta kaupunkia ovat muistutuksia tehneet. Tämä asukkaiden ja muiden osallisten näkemys on perusteltua ottaa yleiskaavaehdotuksen korjausten lähtökohdaksi, kuten seminaarissa esitellyssä kaavakartassa oli jo tehtykin.

Tuomarinkylä vuorovaikutusraportin luokitusten kärjessä

Yhteensä 580 muistutuksessa käsiteltiin Tuomarinkylää. Muistutuksia lähetettiin laajalti myös Helsingin ulkopuolelta, mikä kuvaa Tuomarinkylän harrastusalueiden laajempaa merkitystä. Tuomarinkylä on sekä viheralueita koskevissa muistutuksissa että kulttuurihistoriallisia ja harrastusalueita koskevissa muistutuksissa tilastojen kärjessä.

Pro Tuomarinkylä vedonnut kaupunginhallitukseen

Pro Tuomarinkylä on lähettänyt Helsingin kaupunginhallitukselle ehdotuksensa yleiskaavoituksen korjauksiksi Tuomarinkylässä. Kaupunginhallitusta on pyydetty käsittelemään tämä ehdotus samalla, kun kaupunginhallitus päättää yleiskaavaehdotuksesta. Helsingin kaupunginhallitus jatkaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyä kokouksessaan tänään 17.10.2016.

Pro Tuomarinkylän mielestä yleiskaavaehdotuksella tavoiteltavan kaavavarannon määrä tulee korjata ja perustelematon viher- ja kulttuuriympäristöjen rakentaminen poistaa ennen kuin kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan yleiskaavaehdotuksen hyväksymisestä.

Lisätietoja:
Anu Heinonen, puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä, puh. 040 723 6279
Risto Suominen, varapuheenjohtaja, puh. 0400 601 630
Micki Schnitzler, perustajajäsen, puh. 050 571 1033

http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/kannanotot-ja-tiedotteet-2016/jarjestojen-vuorovaikutusraportti-valiraportti

http://www.tuomarinkyla.com

Kuva. Karttaan on merkitty keltaisella ne yleiskaavaehdotuksessa rakennettavaksi osoitetut viheralueet, joita muistutuksissa on eniten vaadittu jätettäväksi rakentamatta. Kuvan lähde: Helsy, tiedote 14.10.2016.

Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskus, koirakeskus ja alueen asukkaat sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Liike kannattaa kaupungin kehittämistä ja haluaa tarjota kasvavan ja kehittyvän kaupungin asukkaille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi se haluaa palvella historiallisesti arvokkaan alueen ulkoilijoita ja olla jatkossakin kehittämässä monipuolista virkistysaluetta. 

2 kommenttia artikkeliin ”Lehdistötiedote 17.10.2016: Helsingin yleiskaavan kaavavarantolaskelmaa paisuteltu”

  1. Kaupunkisuunnitteluvirasto on kirjannut tarkkaan, mistä kohteista on tehty eniten kaavamuistutuksia. Näin on helpompi leimata kaavan vastustajat yhden asian liikkeiksi.

    Mihin kategoriaan on luokiteltu ne muistutukset, jotka esimerkiksi kohdistuvat yleiskaavaehdotuksen ylisuuriin asukastavoitteisiin, vanhojen arvokkaiden kaupunkikokonaisuuksien ja kulttuurimaisemien tärvelemiseen, tai kaupungin viheralueiden ja rakentamattomien merenrantojen hävittämiseen ylipäänsä?

    Vastaa

Jätä kommentti