Tiedote 18.12.2016: Yleiskaavan toteutus vaikeaa Tuomarinkartanossa

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos hyväksyttiin muutettuna kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 13.12.2016. Toteuttamisohjelmassa on kyse yleiskaavan jatkosuunnittelun ajoittamisesta. Lautakunnan päätettävänä olleen luonnoksen s. 38-39 on Tuomarinkylän kartanoalueen asunto- ja muu rakentaminen merkitty suunniteltavaksi keskipitkällä aikavälillä mutta rakentamisen perusteena olleet pikaraitiotiet vasta kauempana tulevaisuudessa. Luonnoksessa on myös muita merkillepantavia kohtia:

– s. 24 on todettu pikaraitiotieverkon toteutettavuus Tuomarinkartanossa vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi (tarkastelu koskee Tuusulanväylän pikaraitiotietä ja Jokeri 2 –pikaraitiotien Pukinmäen kautta kulkevaa linjausta);

– s. 35 on raideliikenteen saavutettavuustarkastelussa Jokeri 2 –pikaraitiotie linjattu yllättäen runkobussilinja 560:n reitin mukaisesti (jota mm. Pro Tuomarinkylä –liike on tuloksetta vaatinut).

Mm. näiden ristiriitaisuuksien vuoksi oli varsin perusteltua, että lautakunta totesi, että (asunto- ja muuta rakentamista koskevien) hankkeiden toteutusjärjestyksestä ja aikataulusta päätetään ohjelman lopullisen päättämisen yhteydessä – vaikka kysyä voikin, että mistä lautakunta itse asiassa päätti, sillä juuri tästähän toteuttamisohjelmassa on enemmälti kyse. Ikään kuin varmemmaksi vakuudeksi lautakunta kehotti jatkosuunnittelussa varmistamaan, että joukkoliikenneyhteydet, kuten raitiotiet, rakennetaan uusille alueille etupainotteisesti. Lisäksi lautakunta edellytti, että yleiskaavakäsittelyssä kaupunginvaltuuston hyväksymät ponnet tulevat otetuksi huomioon toteuttamisohjelman tarkentuessa.

Pro Tuomarinkylä –liike on pyytänyt Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän yleiskaavan Tuomarinkylän kartanoalueen osalta. Yhtenä perusteena on, että yleiskaavaan ei sisälly ajoitusmääräyksiä, joilla varmistettaisiin alueen rakentumisen ja raideyhteyksien toteutumisen samanaikaisuus. Kun asuntorakentamista perustellaan raideyhteyksillä, molemmat tulee toteuttaa samanaikaisesti. Kuten toteuttamisohjelmaluonnoksesta ja sen lautakuntakäsittelystä käy ilmi, tällaista ajoitusmääräystä ei ole edelleenkään – saati varmuutta alueen rakentumisen ja raideyhteyksien toteutumisen samanaikaisuudesta.

Kuva: Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos 13.12.2016, kohta 3. Jatkosuunnittelun aikatauluttaminen / suuret aluekokonaisuudet.

Linkit:

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos 13.12.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 13.12.2016, päätöstiedote

– Pro Tuomarinkylän valitus yleiskaavasta 30.11.2016 + tiedote

– Pro Tuomarinkylän kompromissiehdotus 12.6.2016 liitekarttoineen ja rakentamismäärälaskelma 17.11.2015

Jätä kommentti