Museovirasto tyytymätön yleiskaavaehdotukseen

Museovirasto toteaa 11.2.2016 päivätyssä 10-sivuisessa lausunnossaan, että yleiskaavaehdotus on kehittynyt kulttuuriympäristöjen kannalta hyvään suuntaan, mutta ei kuitenkaan täytä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kulttuuriympäristöä koskevaa erityistavoitetta. Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuurimaisemaan, rakennusperintöön ja muinaisjäännöksiin on selvitetty ja esitetty puutteellisesti. Museovirasto vaikuttaa tyytymättömältä tähänastiseen vuorovaikutukseen, sillä lausunnossa kerrotaan, että ”suuri osa asioista on ollut esillä jo kaavaluonnosta koskevassa [Museoviraston] lausunnossa, eikä niihin ole tullut olennaista muutosta parempaan.”

Museovirasto toteaa lisäksi suoraan, että yleiskaavaehdotus osoittaa useille alueille Helsingissä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta soveltumatonta tai liian tehokasta maankäyttöä. Näitä alueita ovat mm. Vartiosaari, Malmin lentokentän alue ja Tuomarinkylä. Museovirasto muistuttaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa siitä, että ”valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Muutosten ja rakentamisen tulee olla sopusoinnussa alueiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa.”

”Kartanon alueen monipuolinen virkistystoiminta tukee rakennusperinnön ja maiseman ylläpitoa”

Museovirasto tunnistaa Tuomarinkylän alueen arvokkaan kokonaisuuden. Lausunnossa todetaan Tuomarinkylästä muun muassa, että sen ”arvokkaan rakennusperinnön ohella kokonaisuuden arvoa nostaa kartanonmäkeä ympäröivä viljelysmaisema, joka on osa Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kartanon alueesta on kehittynyt monipuolinen virkistystoiminnan keskus, mikä tukee rakennusperinnön ja maiseman ylläpitoa. Osoitettaessa alueelle muuttuvaa maankäyttöä on pidettävä huolta siitä, ettei kulttuuriympäristön arvoja ja virkistystoiminnan edellytyksiä heikennetä.”

Kaavaan tehdyistä muutoksista Museovirasto kommentoi, että ”kaavaluonnokseen nähden kartanoalueen etelä- ja pohjoispuolelta on poistettu muutama asuntovaltaisen alueen ruutu ja muutettu virkistys- ja viheralueeksi. Samalla Uusipellolle, koirakeskuksen paikalle ja Siliuksenmäelle jäävän asuntorakentamisen tehokkuutta on kuitenkin nostettu yhdellä luokalla siten, että rakentamisen kokonaistehokkuus kasvaa huomattavasti luonnosvaiheesta. Kartanon ympärille jää hieman leveämpi vihervyöhyke, mutta ero tiiviin asuinalueen ja avoimen kartanomaiseman välillä jyrkkenee tehokkaamman rakentamisen myötä. Rakentaminen tulee sovittaa viljelysmaisemaan siten, että asuntovaltainen alue muodostuu reuna-alueiltaan väljemmäksi.”

”Rakentamistehokkuudesta voitava poiketa myös alaspäin”

Museovirasto haluaa, että puutteellisen vaikutusten arvioinnin vuoksi tarkemmassa alueiden suunnittelussa on oltava mahdollisuus poiketa rakentamistehokkuudessa perustellusti myös alaspäin. Kun yleiskaava on hyvin suurpiirteinen alueiden rajautumisen suhteen ja siirtää ratkaisuvastuuta asemakaavoitukselle esim. kaupunkikuvallisten arvojen ja ominaispiirteiden huomioon ottamisessa, on tarkemmassa suunnittelussa oltava joustoa tehokkuuden säätelyssä.

Museoviraston kannasta yleiskaavaehdotukseen kertonee omaa kieltään lausunnon lopussa oleva lause: Museovirasto pyytää saada viipymättä tiedoksi päätöksen kaavan hyväksymisestä valitusosoituksineen (MRL 67 §).

Lue koko lausunto täältä (pdf)

Jätä kommentti