Pukinmäen ja Tapaninvainion asukkaiden mielipide yleiskaavaluonnoksesta

Olemme Helsingin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) ja 39. kaupunginosan (Tapaninvainio) maanomistajia ja asukkaita. Tavoitteenamme on säilyttää asuinalueellemme luodut edellytykset hyvälle elinympäristölle. Esitämme tässä maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n tarkoituksessa mielipiteenämme yleiskaavaluonnoksesta seuraavaa:

Pukinmäenkaaren itäpuolelle ja Pukinmäen rantapuiston pohjoisosaan suunniteltu asuinrakentaminen tulee poistaa

Pukinmäenkaaren itäpuolen kapeat peltoaukeat ja niihin rajautuvat Pukinmäen viimeiset kaupunkimetsät, Närepuisto ja Sinimetsä, ovat osa Vantaanjoen laakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Näiden peltojen ja jyrkkärinteisten metsien ottaminen asuinrakentamiseen heikentäisi olennaisesti alueen maisemaa ja luonnonarvoja, hävittäisi paikkakuntalaisten virkistyksen kannalta tärkeät metsät ja olisi ristiriidassa Helsinkipuiston yleissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden kanssa.

Pukinmäen rantapuiston pohjoisosassa on nyt mm. palstaviljelyalue, matonpesupaikka ja kierrätyspiste sekä näitä toimintoja ja jokivarren virkistyskäyttöä palveleva pysäköintialue ja kevyen liikenteen reitistö. Nämä toiminnot tulee säilyttää.

Tuomarinkylän kartanon RKY-alueen läpi suunniteltu joukkoliikenteen nopea runkoyhteys (Jokeri 2) tulee poistaa

Tuomarinkylän kartanon alue kartanoa ympäröivine peltoineen ja arvokkaine metsäalueineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Alueen status on merkitty 15.2.2013 voimaan tulleeseen asemakaavaan. Jokeri 2:n linjaaminen tämän alueen halki rikkoisi yhtenäisen peltomaiseman ja kulttuurihistoriallisen ympäristön. Runkoyhteys heikentäisi samalla oleellisesti alueen virkistyskäyttöä ja luonnonarvoja. Nämä arvot ovat tärkeämpiä kuin tällä linjausvaihtoehdolla saavutettava kokonaismatka-ajan säästö. Ratkaisu olisi myös selkeästi korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavan sisältövaatimuksia koskevan oikeuskäytännön vastainen.

Tuomarinkylän kartanon kupeeseen suunniteltu asuinalue tulee poistaa  

Pro Tuomarinkylä –liike on julkisuuteen saattamassaan kannanotossa esittänyt useita perusteluja, miksi Uusi- ja Riihipellot ja Siliuksenmäki tulee varata yleiskaavassa nykykäyttöön. Yhdymme näihin perusteluihin. Olemme vakuuttuneet siitä, että kartanon kupeeseen suunniteltu asutus lopettaisi koirakeskuksen toiminnan sekä haittaisi suuresti  ratsastuskeskuksen toimintaa. Nämä keskukset voivat parhaiten turvata alueen luonto- ja virkistysarvojen säilymisen ja kartanon alueen kehittymisen Helsinkipuiston yleissuunnitelman tavoittelemaksi puiston yleisen virkistyksen keskukseksi.

Toivomme, että mielipiteemme otetaan huomioon yleiskaavaehdotusta valmisteltaessa. Toivomme myös, että jatkovalmistelussa otetaan paremmin huomioon Helsinkipuiston merkitys siitä jo nyt puolentoista kilometrin säteellä asuville yli 200 000 helsinkiläiselle ja noin 20 000 vantaalaiselle.  Puistoa ei voi vain kaventaa ja tuottaa siihen maisemavaurioita ilman, että se menettää suuren osan luonnon- ja virkistysarvostaan.

Helsingissä helmikuussa 2015

Allekirjoittajia on yhteensä 22 taloyhtiötä ja omakotiasujaa Tapaninvainiosta ja Pukinmäestä.

Lisää alekirjoittajia kerätään koko kaavaprosessin ajan.

 

Jätä kommentti