Ratsastuksen suosio kasvaa jatkuvasti

Vastineemme Hel­sin­gin Sa­no­mien artikkeliin (Ur­hei­lu 28. 2.2015) on julkaistu tämän päivän (9.3.2015) lehdessä.

Hel­sin­gin Sa­no­mat kir­joit­ti (Ur­hei­lu 28. 2.) ra­vi­pe­le­jä pyö­rit­tä­vän Fin­to­ton ja ra­vi­ur­hei­lun hei­ken­ty­neis­tä ke­hi­tys­nä­ky­mis­tä. Eten­kin ju­tun ala­ot­si­kos­ta saat­toi syn­tyä vir­heel­li­nen kä­si­tys, et­tä he­vos­har­ras­tus ja -ur­hei­lu ei­vät kiin­nos­tai­si nuo­ria ja har­ras­ta­ja­mää­rät oli­si­vat vä­he­ne­mäs­sä.

Rat­sas­tuk­sen osal­ta näin ei ole. Vii­mei­sim­män kan­sal­li­sen lii­kun­ta­tut­ki­muk­sen mu­kaan har­ras­ta­jien mää­rä on kas­va­nut Suo­mes­sa sel­väs­ti. Vuo­des­ta 1994 rat­sas­ta­jien mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut ja on nyt vuo­si­kes­ki­ar­vo­na 144 000 hen­ki­löä. Rat­sas­tus on eri­tyi­ses­ti nais­ten ja tyt­tö­jen lii­kun­ta­la­ji. Suo­men Rat­sas­ta­jain­lii­ton ar­vion mu­kaan jo­ka vii­des 10–18-vuo­tias tyt­tö har­ras­taa rat­sas­tus­ta.

La­jin suo­sion voi to­de­ta esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Tuo­ma­rin­ky­läs­sä, jos­sa rat­sas­tus­hal­lit ovat ka­pa­si­tee­til­taan riit­tä­mät­tö­mät la­jim­me tar­pei­siin. Toi­vom­me­kin, et­tä Hel­sin­ki ot­taa huo­mioon ur­hei­lu- ja har­ras­tus­muo­tom­me suu­ren suo­sion, kun se laa­tii yleis­kaa­vaeh­do­tus­ta. Sil­loin alueen yrit­tä­jät voi­vat jat­kaa toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mis­tä ja in­ves­toin­te­ja rat­sas­tus­pal­ve­lui­den tar­jon­nan li­sää­mi­sek­si Hel­sin­gis­sä.

Vir­pi Hur­me
hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja
Mar­ja Ki­ven­hei­mo
hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
Tuo­ma­rin­ky­län Ma­nee­si Oy

Jätä kommentti